1. SZABÁLYZAT CÉLJA, CÍMZETTEK

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Szolgáltató az Ügyfelek személyiségi jogainak védelmével kapcsolatos tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény), valamint az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi.

  1. A SZOLGÁLTATÓ (MINT ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE, ADATAI

Szolgáltató neve: Mobile-Data Hungary Kft.
Szolgáltató székhelye: 3529, Miskolc, Szabadságharc utca 25.
Szolgáltató adószáma: 22731988-2-05
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 05 09 026254
Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

  1. DEFINÍCIÓK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

3.1. Ügyfél: a Mobile-Data Hungary Kft. mindenkori természetes személy vevője, megrendelője, ügyfele.

3.2. Szolgáltató (adatkezelő): Mobile-Data Hungary Kft.

3.3. Személyes adat: az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy (Adatfeldolgozó) számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.6. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Ügyféllel, a Szolgáltatóval.

3.7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

  1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

4.1. Általános tájékoztatás:

A Szolgáltató az általa végzett tevékenységek és szolgáltatások esetén – a külön a jelen tájékoztatóban foglalt eltérésekkel – az Ügyfelek alábbi személyes adatait kezelheti: név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.

Ezen szolgáltatások, tevékenységek az alábbiak nem kizárólagosan felsorolva: gépi számla kiállítása, szerződés megkötése,  munkalap kiállítása, kiadási és bevételi pénztárbizonylat kiállítása, telefonos tájékoztatás nyújtása (szükség esetén visszahívással) weboldalon keresztül érkező megkeresések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja és célja – amennyiben az egyes szolgáltatások tekintetében a jelen tájékoztató eltérően nem rendelkezik -: a Szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama jogi kötelezettségek teljesítése esetén: a számviteli, adózási, és egyéb jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez igazodik az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése esetén: a szerződés létrejöttétől számított 5 év az adatkezelés időtartama.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel, azoknak sem ellenőrzésére, sem felülbírálására a Szolgáltató nem jogosult. Ezt az Ügyfél kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek az Ügyfél személyes adatait nem szolgáltatja ki.

Az Ügyfél az rendszer@plazamobil.hu e-mail címen kérelmezheti a Szolgáltatónál a Szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése és a szerződés teljesítése és az Ügyfél hozzájárulása jogalapok esetén

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, gyakorolhatja a hozzáférés és korlátozás jogát,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését, bizonyos esetben a törlését, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen rendszer@plazamobil.hu a email címre küldött elektronikus levél útján.
A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja, egyben kioktatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

A Szolgáltató az Ügyfél adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A Szolgáltató kizárólag az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét és az adatmentés során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatait törölheti az Ügyfél kérésére.

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rendszer@plazamobil.hu e-mail címen Szolgáltató által végzett személyes adatok kezeléséről.

A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megválaszolja, egyben kioktatja az Ügyfelet az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

4.2. Speciális adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatások:

4.2.2. Futárszolgálatok részére történő személyes adatok átadása

4.2.3. Telefonos tájékoztatás nyújtása és weboldalon keresztül történő megkeresések megválaszolása:

Tájékoztatjuk, hogy telefonos megkeresés esetén – amennyiben Ön olyan kérdéssel fordul hozzánk, melynek megválaszolása felkészülést és utánanézést igényel – rögzítjük az Ön nevét és telefonszámát, hogy egy későbbi időpontban vissza tudjuk Önt hívni. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a telefonos megkereséssel egyidejűleg ad meg. Amennyiben hozzájárulását nem adja meg, vagy azt visszavonja, úgy kérjük szíveskedjen tudomásul venni, hogy kérdését nem fogjuk megválaszolni.

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a Szolgáltató weboldalán keresztül (www.plazamobil.hu) kérdéseit feltenni, melyeket e-mailben válaszolunk meg. E-mailen történő megkeresés esetén az Ön e-mail címét és nevét – mint személyes adatait – kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet Ön az e-mail részünkre történő megküldésével egyidejűleg ad meg.

Az adatkezelés – azaz a személyes adatok tárolásának – időtartama: A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor 5 évig kezeljük.

4.3. Egyéb tájékoztatás:

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli, adózási és jogi kötelezettség, Felhasználóval létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az Info törvény 6.§ (5) bekezdése alapján.

4.4. Adattovábbítási nyilatkozatok:

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a GLS Magyarország futárszolgálat Adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján a szerződés teljesítése és a Szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése céljából az Adatfeldolgozó részére továbbítjuk, ezért ezen adattovábbításhoz nem szükséges az Ügyfél hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait – amennyiben Ön kéri ezen szolgáltatást tőlünk – adatmentés céljából a Tárhely.Eu Kft. Adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján az Ön hozzájárulása alapján az Adatfeldolgozó részére továbbítjuk. Tájékoztatjuk, hogy ezen hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, de ilyen esetben a kért adatmentést nem tudjuk elvégezni.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem és a feltételek fennállása esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

A jelen tájékoztató egyoldalú módosítására a Szolgáltató jogosult.

Kelt és lezárva: Miskolc, 2023.10.02.